สล็อตแตกง่ายนฤมล ร่วมทัพถก เร่งติดตามการแก้ไขปัญหา คนจน

สล็อตแตกง่ายนฤมล ร่วมทัพถก เร่งติดตามการแก้ไขปัญหา คนจน

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสล็อตแตกง่ายแรงงาน ได้ดำเนินการปรุมเร่งติดตามแก้ไขปัญหาที่เรียกร้องโดยสมัชชา คนจน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชา คนจน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมพิจารณาประเด็นข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจนที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงและทำความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับสมัชชาคนจน และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน (สคจ.) โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ซึ่งได้ทำหน้าที่อำนวยการ เร่งรัดการดำเนินงาน และติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีข้อเรียกร้องจาก สคจ. ว่า การแก้ไขปัญหายังมีความล่าช้า ทำให้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกชอง สคจ. ต้องเผชิญความยากจนอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีการดำรงชีวิตที่ยากลำบาก

โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 สภาพปัญหายิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การประชุมในวันนี้จึงเป็นการติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจน

รมช.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาและเร่งแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การเสนอบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับสมัชชาคนจน เพื่อกำหนดแนวทางในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน จำนวน 15 กรณีปัญหา เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

รวมถึงปัญหาตัดโค่นต้นยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช การประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง จังหวัดบึงกาฬ ข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากนโยบายของรัฐ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และชุมชนชนบทของสมัชชาคนจน ปัญหาที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น และปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้จะได้เร่งประสานงาน หารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ครอบคลุมรอบด้าน ตอบสนองต่อปัญหาอย่างแท้จริง และสร้างความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

รมช. แรงงาน กล่าวในท้ายสุดว่า  “ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสุนนการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนที่เกิดจากผลกระทบนโยบายภาครัฐ ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พร้อมให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ ให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟู สร้างความแข็งแกร่งแก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากต่อไป” 

นายก เผยเตรียมฉีด วัคซีนโควิด-19 ภายในวันที่ 12 มี.ค.

นายก ได้เปิดเผยถึงการเตรียมฉีด วัคซีนโควิด-19 โดยจะดำเนินการภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 พร้อมมอบหมายให้ ศบค. เร่งพิจารณากิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564

วันนี้ (9 มีนาคม 2564) เวลา 13.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยถึงการเตรียมจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทันดำเนินการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนเดินทางท่องเที่ยวล่วงหน้า

โดยรูปแบบงานต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการแพร่เนื่องจากการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมมาตรการทั้ง 2 รูปแบบ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นและสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังต้องร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง

นายกรัฐมนตรียังเผยว่า จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca ตามคำแนะนำของแพทย์และความพร้อมในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 64 พร้อมย้ำว่า ไม่ได้ปิดกั้นให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด-19 แต่ต้องเป็นไปตามกฎกติกา โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หารือร่วมกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเกี่ยวกับแผนการนำเข้าวัคซีน เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับประชาชนอีกด้วย

ทั้งนี้ วัคซีนโควิด-19 ที่มีหลายยี่ห้อในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบเอกสารโดย อย. ซึ่งปัจจุบันเป็นการอนุมัติใช้วัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Use) ต้องวางแผนการฉีดและการสั่งจองวัคซีนต่อไปในอนาคตอีกด้วย

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึง เปิดการเดินทางระหว่างประเทศ หรือ Open Systemว่า ได้มีการเตรียมการ Vaccine Passport ไว้ด้วยแล้วแต่ยังคงต้องรอมาตรฐานกลางที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) อาทิ หากได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้วแล้วจะยังต้องเข้ารับการกักตัวสังเกตอาการหรือไม่

รวมทั้งการกำหนดเพิ่มเติมในประเด็นพื้นที่ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสล็อตแตกง่าย